Postillion Hotels Klantenservice

Privacy Beleid

Privacy Beleid Postillion Hotels B.V.

In deze privacy statement wordt het privacy beleid van Postillion Hotels B.V. en/of aan haar gelieerde rechtspersonen te weten Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer, Postillion Hotel Arnhem, Postillion Hotel Deventer, Postillion Hotel Dordrecht, Postillion Hotel Utrecht Bunnik, Postillion Convention Centre WTC Rotterdam, Postillion Hotel Rotterdam, Postillion Convention Centre Den Haag, Postillion Hotel Amsterdam en Postillion Convention Centre Amsterdam beschreven. Onder de inhoud van deze privacy statement vallen alle vormen van verwerking van persoonsgegevens binnen het bedrijf Postillion Hotels B.V. Gebruikers van de website www.postillionhotels.com (hierna website) van Postillion Hotels B.V. worden via deze privacy statement geïnformeerd over de manier waarop Postillion Hotels B.V. omgaat met de gegevens die de gebruiker door het bezoeken van de website en automatisch en/of actief verstrekt. Dat alle gegevens verwerkt worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat daarbij voorop. Naast deze privacy verklaring zijn op alle diensten, producten en/of partnershipovereenkomsten en (deel)overeenkomsten de Algemene voorwaarden van toepassing. Bekijk de algemene voorwaarden.

REGISTRATIE EN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Bij gebruik making van de dienstverlening van Postillion Hotels B.V., bij verzending van een informatie-aanvraag, bij aanmelding voor een nieuwsbrief, bij deelname aan een actie, bij gebruikmaking van onze digitale diensten, bij sollicitatie, of bij anderszins contact met Postillion Hotels B.V. worden de verstrekte persoonsgegevens verzameld en geregistreerd door Postillion Hotels B.V. Om welke persoonsgegevens het gaat kan verschillen per dienst en/of de aanleiding van het verzamelen van de persoonsgegevens. Deze informatie is op te vragen bij Postillion Hotels B.V. via contactgegevens onderaan de statement. Het verzamelen van persoonsgegevens geldt enkel voor de persoonsgegevens die de betrokkene zelf actief direct of indirect verstrekt aan Postillion Hotels B.V. Postillion Hotels B.V. zal deze persoonsgegevens gebruiken in het kader van haar dienstverlening (het analyseren daarvan en de verbetering en ontwikkeling daarvan inbegrepen), de verschillende overeenkomsten die zij in dit verband kan aangaan en om informatie aan de gebruiker te kunnen verstrekken wanneer de gebruiker aangeeft hier interesse in te hebben. Indien de betrokkene hier expliciet toestemming voor geeft kan Postillion Hotels B.V. persoonsgegevens gebruiken om de betrokkene op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de activiteiten van Postillion Hotels B.V. middels, maar niet uitsluitend, de nieuwsbrief van Postillion Hotels B.V. Meer daarover onder het kopje ‘nieuwsbrief’ in deze privacy statement.

Gebruik website

Door gebruik te maken van de website worden bepaalde, anonieme gegevens over het gebruik van de pagina automatisch via het IP-adres van de gebruiker van de website verzameld. Het gaat hierbij om gegevens zoals het IP-adres, het tijdstip van het bezoek aan de website, de duur van uw bezoek, de browser die daarbij gebruikt wordt en de onderdelen van de website die bezocht worden. Daarnaast maakt de website gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van de website worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de website gebruikt wordt en kan de website bij een volgend bezoek sneller gedownload worden. Een eventuele gebruikersnaam en wachtwoord worden opgeslagen indien de gebruiker dit aangeeft. De verzamelde gegevens zijn anoniem en kunnen niet leiden tot vaststelling van de identiteit van de gebruiker. Daarnaast worden de verzamelde gegevens alleen intern gebruikt ter optimalisatie van de website. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via uw browser. Meer informatie over het cookiebeleid van Postillion staat in het cookiebeleid. Het cookiebeleid is te vinden op postillionhotels.com

Nieuwsbrief

Met betrekking tot de nieuwsbrief maakt Postillion Hotels B.V. gebruik van de opt-in procedure: de betrokkene ontvangt pas een nieuwsbrief wanneer de betrokkene zich hiervoor inschreven heeft. Een betrokkene die het niet (meer) wenselijk acht om de nieuwsbrief over Postillion Hotels B.V. te ontvangen, kan dit te allen tijde kenbaar maken door zich uit te schrijven via de website, via de link onderaan de betreffende ontvangen mail of via [email protected]

Grondslag gebruik gegevens

Verstrekte persoonsgegevens en de automatisch verzamelde gegevens zullen nooit zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker aan derde partijen ter beschikking worden gesteld (koop, huur, delen), tenzij Postillion Hotels B.V. hiertoe gehouden is door een wettelijke bepaling of een bevel, of wanneer Postillion Hotels B.V. betrokken raakt bij een bedrijfsfusie en/of overname. In zulks geval wordt de betrokkene daar tijdig over geïnformeerd, tenzij het anonieme gegevens betreft. Uw gegevens kunnen wel zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen die door Postillion Hotels B.V. worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. Daarbij worden uw gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Postillion Hotels B.V. is gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om de privacy zo veel mogelijk te waarborgen en in dat verband zorg te dragen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft. Waar derde partijen worden ingeschakeld dienen deze partijen op hun beurt eveneens aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen te hebben genomen en geheimhouding te garanderen. Ook dienen deze partijen de persoonsgegevens te verwijderen wanneer dat niet langer noodzakelijk is. Als aan de betrokkene toestemming is gevraagd en verkregenvoor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan de betrokkene te alle tijde weer intrekken. Dit kan door hierover met ons contact op te nemen via de hieronder opgenomen contactgegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens/AVG

De Wet bescherming persoonsgegevens/AVG ziet toe op de bescherming van de privacy van burgers. Postillion Hotels B.V. respecteert deze wetgeving en zal in overeenstemming met hetgeen hierin bepaald is handelen. Indien de betrokkene wenst dat zijn/haar persoonsgegevens verwijderd worden, aangepast worden, de betrokkene de door hem verstrekte of met zijn/haar toestemming verwerkte gegevens in kopie wenst te ontvangen om deze over te kunnen dragen aan een derde partij (dataportabiliteit) of wanneer de betrokkene inzage wenst te krijgen in de geregistreerde persoonsgegevens, kan een schriftelijk verzoek hiertoe gericht worden aan het adres zoals onderaan deze pagina is weergegeven of aan [email protected]. Postillion Hotels B.V. kan in dit verband controlevragen stellen teneinde uw identiteit vast te stellen. Tevens kan de betrokkene via deze weg om beperking van het verwerken van zijn gegevens verzoeken of daartegen bezwaar maken.

Google Analytics

Postillion Hotels B.V. wil graag weten hoe de website gebruikt wordt zodat de website op basis hiervan optimaal ingericht kan worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit brengt met zich mee dat de website cookies van Google plaatst. De informatie die via deze cookies verkregen wordt, zal door Google geanalyseerd worden op een zo anoniem mogelijke manier. Het IP-adres van gebruiker wordt hierbij nooit gebruikt, waardoor herleiding tot een persoon niet mogelijk is. Google slaat de verzamelde informatie op op Amerikaanse servers welke conform de EU-US Privacy Shield principes beschermd zijn. Google zal de verzamelde informatie tot slot nooit met derden (niet bij Google betrokken) delen, tenzij hiertoe gedwongen wordt volgens een wettelijke verplichting.

Social media

Postillion Hotels B.V. maakt gebruik van verschillende social media kanalen, waaronder maar niet uitsluitend Twitter, LinkedIn, Instagram en Facebook. Deze verschillende social media kanalen maken in veel gevallen ook gebruik van cookies. Lees de privacy statements van de betreffende social media kanalen om te ontdekken hoe zij precies om gaan met verzamelde gegevens. De meeste social media kanalen die gebruikt worden door Postillion Hotels B.V. zullen zich conformeren aan de EU-US Privacy Shield principes. Wanneer een gebruiker Postillion Hotels B.V. volgt via Social media of communiceert met of over Postillion Hotels B.V., verwerkt Postillion Hotels B.V. enkele gegevens (profielinformatie, de geplaatste content en berichten m.b.t. Postillion Hotels B.V., in het platform opgeslagen metadata) zodat Postillion Hotels B.V. de inhoud van haar social media activiteiten zoveel mogelijk kan optimaliseren. De verwerking hiervan zal plaatsvinden in overeenstemming met het bepaalde in deze privacyverklaring. Bij deelname aan een actie of prijsvraag kunnen aanvullende gegevens worden verzameld, waarover u bij deelname wordt geïnformeerd.

Remarketing

Postillion Hotels B.V. maakt gebruik van remarketing-technologieën. Deze technologieën maken het mogelijk om personen, die (door het gebruik van de website van Postillion Hotels B.V. en/of door aanmelding voor de nieuwsbrief van Postillion Hotels B.V.) hebben laten blijken reeds interesse te hebben in Postillion Hotels B.V. en/of één van haar producten en/of diensten, opnieuw aan te spreken via de websites van partners van Postillion Hotels B.V. Het betreft hier een gepersonaliseerde en op interesse afgestemde persoonlijke reclame/aanbieding. Deze vorm is geheel geautomatiseerd en anoniem. Een Gebruiker kan een dergelijke vorm van remarketing bijvoorbeeld aantreffen op social media kanalen waaronder maar niet uitsluitend Twitter, LinkedIn, Instagram en Facebook.

Beveiliging

Postillion Hotels B.V. spant zich tot het uiterste in persoonsgegevens passend te beveiligen. Daartoe worden de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen. Zulks in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Daarbij zullen de richtlijnen uit deze privacy policy in acht genomen worden. Zo worden maatregelen genomen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen en verkrijgt alleen geautoriseerd personeel van Postillion Hotels B.V. die hier gelet op de uitoefening van hun functie toegang toe moeten hebben inzage in geregistreerde persoonsgegevens.  Het betreffende personeel wordt hierin ook opgeleid en getraind. De verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens/AVG voor de gegevensverwerking is Postillion Hotels B.V. gevestigd aan de Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik.

Bewaartermijn

Postillion Hotels B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. In bepaalde gevallen bepaalt de wet hoe lang gegevens bewaard moeten worden en zal Postillion Hotels B.V. zich daar aan houden. In overige gevallen bepaalt Postillion Hotels B.V. zelf met in achtneming van het voorgaande de bewaartermijn waar ons beleid op is gemaakt. De criteria waarop dit beleid is gebaseerd betreft tien jaar (gastgegevens), cq vier jaar (website gegevens), cq vier weken (sollicitatie gegevens van niet aangenomen medewerkers en camera beelden van publieke ruimten, waarbij bij een geconstateerd delict de beelden bewaard blijven totdat het feit is afgehandeld).

Overig

Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kan Postillion Hotels B.V. geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Op de website of bron van  deze derden zijn de voorwaarden en privacyregels van deze derde(n) van toepassing.
Postillion Hotels B.V. behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Het is daarom raadzaam deze privacy policy regelmatig te raadplegen. Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 juni 2018.

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy kan contact opgenomen worden met de voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke via onderstaande contact-gegevens:

Postillion Hotels B.V.
t.a.v. AVG Team
Baan van Fectio 1
3981 HZ Bunnik
030-656 92 22
[email protected] | postillionhotels.com

In geval van klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kun u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl of telefoonnummer 0900-2001201