Privacy Statement

In deze privacy statement wordt het privacy beleid Postillion Hotels B.V. en/of aan haar gelieerde rechtspersonen te weten Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer, Postillion Hotel Arnhem, Postillion Hotel Deventer, Postillion Hotel Dordrecht, Postillion Hotel Utrecht Bunnik, Postillion Convention Centre WTC Rotterdam, Postillion Hotel Amsterdam en Postillion Convention Centre Amsterdam omschreven. Onder de inhoud van deze privacy statement vallen alle vormen van verwerking van persoonsgegevens binnen het bedrijf Postillion Hotels B.V. Gebruikers van de website www.postillionhotels.com (hierna website) van Postillion Hotels B.V. worden via deze privacy statement geïnformeerd over de manier waarop Postillion Hotels B.V. omgaat met de gegevens die de gebruiker door het bezoeken van de website en automatisch en/of actief verstrekt. Dat alle gegevens verwerkt worden in lijn met de Wet bescherming persoonsgegevens staat daarbij voorop. 

Registratie en verwerking persoonsgegevens: Bij gebruik making van de dienstverlening van Postillion Hotels B.V., bij verzending van een informatie-aanvraag, bij aanmelding voor een nieuwsbrief, bij deelname aan een actie, bij gebruikmaking van onze digitale diensten, of bij anderszins contact met Postillion Hotels B.V. worden de verstrekte persoonsgegevens verzameld en geregistreerd door Postillion Hotels B.V. Dit geldt enkel voor de persoonsgegevens die de gebruiker zelf actief verstrekt. Postillion Hotels B.V. zal deze persoonsgegevens gebruiken in het kader van haar dienstverlening (het analyseren daarvan en de verbetering en ontwikkeling daarvan inbegrepen), de verschillende overeenkomsten die zij in dit verband kan aangaan en om informatie aan de gebruiker te kunnen verstrekken wanneer de gebruiker aangeeft hier interesse in te hebben. Indien de gebruiker hier expliciet toestemming voor geeft kan Postillion Hotels B.V. persoonsgegevens gebruiken om de gebruiker op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de activiteiten van Postillion Hotels B.V. middels de nieuwsbrief van Postillion Hotels B.V. Meer daarover onder het kopje ‘nieuwsbrief’ in deze privacy statement. 

Gebruik website: Door gebruik te maken van de website worden bepaalde, anonieme gegevens over het gebruik van de pagina automatisch via het IP-adres van de gebruiker verzameld. Het gaat hierbij om gegevens zoals het IP-adres, het tijdstip van het bezoek aan de website, de duur van uw bezoek, de browser die daarbij gebruikt wordt en de onderdelen van de website die bezocht worden. Daarnaast maakt de website gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van de website worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de website gebruikt wordt en kan de website bij een volgend bezoek sneller gedownload worden. Een eventuele gebruikersnaam en wachtwoord worden opgeslagen indien de gebruiker dit aangeeft. De verzamelde gegevens zijn anoniem en kunnen niet leiden tot vaststelling van de identiteit van de gebruiker. Daarnaast worden de verzamelde gegevens alleen intern gebruikt ter optimalisatie van de website. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via uw browser. 

Nieuwsbrief:  Met betrekking tot de nieuwsbrief maakt Postillion Hotels B.V. gebruik van de opt-in procedure: de Gebruiker ontvangt pas een nieuwsbrief wanneer de Gebruiker zich hiervoor inschreven heeft. Een gebruiker die het niet (meer) wenselijk acht om de nieuwsbrief over Postillion Hotels B.V. te ontvangen, kan dit te allen tijde kenbaar maken door zich uit te schrijven via de website, via de link onderaan de betreffende ontvangen mail of via info@postillionhotels.com

Behandeling gegevens: Verstrekte persoonsgegevens en de automatisch verzamelde gegevens zullen nooit zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker aan derde partijen ter beschikking worden gesteld (koop, huur, delen), tenzij Postillion Hotels B.V. hiertoe gehouden is door een wettelijke bepaling of een bevel, of wanneer Postillion Hotels B.V. betrokken raakt bij een bedrijfsfusie en/of overname. In zulks geval wordt de gebruiker daar tijdig over geïnformeerd, tenzij het anonieme gegevens betreft. Uw gegevens kunnen wel zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen die door Postillion Hotels B.V. worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. Daarbij worden uw gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Postillion Hotels B.V. is gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om de privacy zo veel mogelijk te waarborgen en in dat verband zorg te dragen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft. Waar derde partijen worden ingeschakeld dienen deze partijen op hun beurt eveneens aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen te hebben genomen en geheimhouding te garanderen. 

Wet bescherming persoonsgegevens: De Wet bescherming persoonsgegevens ziet toe op de bescherming van de privacy van burgers. Postillion Hotels B.V. respecteert deze wet en zal uitsluitend in lijn met hetgeen hierin bepaald is handelen. Indien de gebruiker wenst dat zijn/haar persoonsgegevens verwijderd worden, aangepast worden of wanneer de gebruiker inzage wenst te krijgen in de geregistreerde persoonsgegevens, kan een schriftelijk verzoek hiertoe gericht worden aan het adres zoals onderaan deze pagina is weergegeven of aan info@postillionhotels.com  
Alle actief door de gebruiker verstrekte gegevens zijn terug te vinden in het gebruikersaccount. In het gebruikersaccount kunnen gegevens worden ingezien, aangepast of verwijderd. Voor verwijdering van het volledige gebruikersaccount kan een verzoek daartoe gericht worden aan het eerder genoemde e-mail adres.  

Google Analytics: Postillion Hotels B.V. wil graag weten hoe de website gebruikt wordt zodat de website op basis hiervan optimaal ingericht kan worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit brengt met zich mee dat de website cookies van Google plaatst. De informatie die via deze cookies verkregen wordt, zal door Google geanalyseerd worden op een zo anoniem mogelijke manier. Het IP-adres van gebruiker wordt hierbij nooit gebruikt, waardoor herleiding tot een persoon niet mogelijk is. Google slaat de verzamelde informatie op op Amerikaanse servers welke conform de EU-US Privacy Shield principes beschermd zijn. Google zal de verzamelde informatie tot slot nooit met derden (niet bij Google betrokken) delen, tenzij hiertoe gedwongen wordt volgens een wettelijke verplichting. 

Social media: Postillion Hotels B.V. maakt gebruik van verschillende social media kanalen, waaronder Twitter, LinkedIn en Facebook. Deze verschillende social media kanalen maken in veel gevallen ook gebruik van cookies. Lees de privacy statements van de betreffende social media kanalen om te ontdekken hoe zij precies om gaan met verzamelde gegevens. De meeste social media kanalen die gebruikt worden door Postillion Hotels B.V. zullen zich conformeren aan de EU-US Privacy Shield principes. Wanneer een Gebruiker Postillion Hotels B.V. volgt via Social media of communiceert met of over Postillion Hotels B.V., verwerkt Postillion Hotels B.V. enkele gegevens (profielinformatie, de geplaatste content en berichten m.b.t. Postillion Hotels B.V., in het platform opgeslagen metadata) zodat Postillion Hotels B.V. de inhoud van haar social media activiteiten zoveel mogelijk kan optimaliseren. De verwerking hiervan zal plaatsvinden in overeenstemming met het bepaalde in deze privacyverklaring. Bij deelname aan een actie of prijsvraag kunnen aanvullende gegevens worden verzameld, waarover u bij deelname wordt geïnformeerd.

Remarketing: Postillion Hotels B.V. maakt gebruik van remarketing-technologieën. Deze technologieën maken het mogelijk om personen, die (door het gebruik van de website van Postillion Hotels B.V. en/of door aanmelding voor de nieuwsbrief van Postillion Hotels B.V.) hebben laten blijken reeds interesse te hebben in Postillion Hotels B.V. en/of één van haar producten en/of diensten, opnieuw aan te spreken via de websites van partners van Postillion Hotels B.V.. Het betreft hier een gepersonaliseerde en op interesse afgestemde persoonlijke reclame/aanbieding. Deze vorm is geheel geautomatiseerd en anoniem. Een Gebruiker kan een dergelijke vorm van remarketing bijvoorbeeld aantreffen op social media kanalen zoals Facebook, Twitter, of Instagram.  

Beveiliging: Postillion Hotels B.V. spant zich tot het uiterste in persoonsgegevens passend te beveiligen. Zulks in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Daarbij zullen de richtlijnen uit deze privacy policy in acht genomen worden. Alleen geautoriseerd personeel van Postillion Hotels B.V. die hier gelet op de uitoefening van hun functie toegang toe moeten hebben verkrijgt inzage in geregistreerde persoonsgegevens. De verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens voor de gegevensverwerking is Postillion Hotels B.V.,Kosterijland 8, 3981 AJ Bunnik.

Overig: Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kan Postillion Hotels B.V. geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens.Op de website of bron van  deze derden zijn de voorwaarden en privacyregels van deze derde(n) van toepassing.
Postillion Hotels B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Het is daarom raadzaam deze privacy policy regelmatig te raadplegen. Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 4 oktober 2016.

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy kan contact opgenomen worden via onderstaande contact-gegevens: 

Postillion Hotels B.V. 
Kosterijland 8
3981 AJ Bunnik
030-656 92 22
info@postillionhotels.com | www.postillionhotels.com